Пътен знак с дистанционно управление

Пътният знак с дистанционно управление използва светодиодна матрица, на която могат да се изобразяват произволни предписания според нуждата. Той е свързан към централен сървър с помощта на GPRS връзка, което позволява дистанционното му управление чрез специално разработен управляващ софтуер


Изготвили проекта

  • Илиян Антов - 12В

За кого е предназначен?

Проектът е прототип на система, предназначена за използване от държавните органи

Какво бихте искали да постигнете с него?

Бих искал да вдъхновя развитие и модернизация в областта на пътната инфраструктура

Какво ви мотивира да го разработите?

Нуждата от развитие на пътната инфраструктура с цел повишаване на безопасността на движението по пътищата

Кои бяха най-големите трудности?

Оптимизирането на използваната от микроконтролера памет (наложи се преструктуриране на една от библиотеките, които проектът използва); разработването на 3 отделни приложения, комуникиращи по между си чрез TCP (микроконтролерно приложение, уеб сървър и компютърно приложение за управление на пътния знак)

С какво се гордеете?

С неговата завършеност за сравнително краткото време на разработка (~3 месеца), както и с неговата реална приложимост (след извършването на някои подобрения)